Klauzula informacyjna

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Fundacja Pomocy Moc informuje, że: w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pomocy Moc z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 23 lok. 34, 03 – 728 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000998008, NIP: 1133075871, REGON: 523503130, (dalej jako: „Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: fundacja.pomocymoc@gmail.com

Dane pozyskiwane są od Państwa poprzez stronę internetową www.pomocymoc.pl za Państwa dobrowolną zgodą (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dot. realizowanych przez Fundację inicjatyw, itp. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia na żądanie tej osoby działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, tj. w celach marketingowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Fundacja oraz podmioty współpracujące z Fundacją. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w formie wiadomości e-mail na adres:  fundacja.pomocymoc@gmail.com lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Fundacja informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika); nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

Pomocy Moc to fundacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej.

Informacje

Kontakt

ul. Targowa 23/34
03-728 Warszawa

Wsparcie

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, firmy i instytucje, które podzielają nasz zapał i chęć do działania.