Polityka Prywatności

Polityka prywatności

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Fundacja Pomocy Moc informuje, że, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Fundacja Pomocy Moc z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 23 lok. 34, 03 – 728 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000998008, NIP: 1133075871, REGON: 523503130, (dalej jako: „Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: fundacja.pomocymoc@gmail.com

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji – np. wystawienia faktury lub rachunku, rozliczenia Państwa darowizny na rzecz Fundacji, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Fundację inicjatyw, a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, zrealizowania i rozliczenia Państwa darowizny na rzecz Fundacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Fundację z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Fundacji, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji przez Fundację jej prawnie uzasadnionych interesów (innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej), to jest: informowania i promowania jej działalności charytatywnej, np. poprzez organizowanie wydarzeń, rozpowszechnianie zdjęć i materiałów audiowizualnych, zrealizowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację, na których może znajdować się Państwa wizerunek (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 • niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Fundacji dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 • realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • wykonywania umowy (np. darowizny) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. dokonania płatności darowizny i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty;
 • wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Fundacji właściwego kontaktu z jej kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 • odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi;
 • informowania i promowania działalności charytatywnej Fundacji, np. poprzez rozpowszechnianie zdjęć i materiałów audiowizualnych, zrealizowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację – Państwa udział w tych wydarzeniach jest dobrowolny, niemniej, Fundacja może utrwalać i dokumentować ich przebieg za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Fundacja oraz podmioty współpracujące z Fundacją, a w tym świadczące na rzecz Fundacji usługi (m.in. księgowe oraz IT). W przypadku Państwa danych pozyskanych przez Fundację w celu ich udostępnienia (np. w sieci Internet), w szczególności Państwa wizerunku utrwalonego na zdjęciach i w materiałach audiowizualnych zarejestrowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację, odbiorcą tych Państwa danych mogą być wszyscy użytkownicy danego medium (np. internauci).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Polityka plików „Cookies”

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka plików cookies (dalej: Polityka Plików Cookies)  ma zastosowanie do strony internetowej www.pomocymoc.pl  (dalej: Strona Internetowa) administrowanej przez Fundacja Pomocy Moc z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 23 lok. 34, 03 – 728 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000998008, NIP: 1133075871, REGON: 523503130,” (dalej: Administrator Strony Internetowej).

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez Stronę Internetową z plików cookies w sposób przedstawiony w Polityce Plików Cookies, Administrator Strony Internetowej zaleca zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub zrezygnowanie z dalszego korzystania ze Strony Internetowej.

2. Co to są pliki cookies?

Plikami cookies (tzw. „ciasteczkami”) nazywane są pliki lub części informacji, które w trakcie odwiedzania Strony Internetowej mogą być przechowywane na Państwa komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub telefon). Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas trwania pliku cookie oraz wartość, którą jest zazwyczaj losowo wygenerowany indywidualny numer.

3. Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Administrator Strony Internetowej wykorzystuje je w celu dostosowania treści oferowanego serwisu dla Państwa potrzeb, np. dostosowując treści do regionu, z którego odwiedzają Państwo Stronę Internetową. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, a także umożliwiają monitorowanie aktywności odwiedzin użytkowników Strony Internetowej. Są one także niezbędne do monitorowania prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies służą również Państwu, ponieważ mogą usprawnić korzystanie ze Strony Internetowej, np. do utrzymania sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo ponownie wpisywać  danych wprowadzonych wcześniej do formularzy na Stronie Internetowej. Pliki cookies są ponadto pomocne w śledzeniu Państwa preferencji i wyświetlaniu dopasowanych materiałów reklamowych, jeżeli Strona Internetowa z takich materiałów korzysta.

Administrator Strony Internetowej nie ma możliwości personalnie zidentyfikować Państwa na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

4. Jakiego rodzaju plików cookies Administrator Strony Internetowej wykorzystuje?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z dwóch rodzajów plików cookies – sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu do momentu zamknięcia Strony Internetowej. Pliki stałe pozostają na Państwa urządzeniu do upływu czasu trwania pliku cookie, lecz nie później, niż do momentu, kiedy Państwo ręcznie je usuną.

5. Czy  Administrator Strony Internetowej używa plików cookies podmiotów trzecich?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies na Państwa komputerze lub innym urządzeniu w imieniu Administratora Strony Internetowej. Tego typu pliki cookie pozwalają na dostarczanie usług przez dostawców (np. Google). Więcej informacji na temat  plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich znajdą Państwo na stronach internetowych tych podmiotów.

6. W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć?

Ustawienia większości przeglądarek internetowych zawierają domyślną zgodę na korzystanie z plików cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były blokowane albo aby przeglądarka informowała Państwa o wysyłaniu plików cookies na Państwa urządzenie. Więcej dostępnych ustawień związanych z zarządzeniem plikami cookies znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku zablokowania używania plików cookies przez Stronę Internetową, może to wpłynąć na sposób prezentowania Państwu treści Strony Internetowej. Część serwisu może być dla Państwa niedostępna bądź mogą Państwo otrzymać treści niespersonalizowane według Państwa preferencji lub regionu.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania Strony Internetowej Administrator Strony Internetowej zaleca Państwu sprawdzenie, czy każda z przeglądarek internetowych na Państwa urządzeniach jest odpowiednio dopasowana do Państwa preferencji.

Pomocy Moc to fundacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej.

Informacje

Kontakt

ul. Targowa 23/34
03-728 Warszawa

Wsparcie

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, firmy i instytucje, które podzielają nasz zapał i chęć do działania.